اره عمود بر به دلیل سهولت در کار و انعطاف پذیری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ویکی از لوازم ضروری هر کارگاه نجاری است 

ادامه مطلب